Služby

Přístrojové transformátory proudu pro nízké napětí naší produkce jsou určeny k použití v rozvodných zařízeních nízkého napětí se jmenovitými proudy do 3000 A. Transformátory splňují požadavky ČSN, mezinárodních norem IEC i dalších zahraničních norem. Jsou samozřejmě schváleny Českým metrologickým institutem jako měřidla.

Všechny vyrobené transformátory jsou testovány na nejmodernějších zkušebních zařízeních TETTEX a OMICRON.

 

Ověřování měřicích transformátorů (cejchování)

Naše Autorizované metrologické středisko (AMS) zajišťuje ověření měřicích transformátorů proudu. Autorizaci vystavil Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a přidělil našemu středisku značku K128. Tato autorizace byla schválena také slovenským Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobnictvo. Rozsah ověřovaných transformátorů je od převodu 1 A do 3 000 A primárního proudu pro jmenovité sekundární proudy 5 A a 1 A, případně i jiné. Lze provádět ověřování transformátorů i jiných výrobců.

Služba zahrnuje:

  • porovnání s etalonovými měřicími transformátory diferenciální metodou zařízením Tettex 2767 (Tettex 2767 je automatický měřicí můstek, který pracuje na principu diferenciální metody).
  • vyhodnocování a zaznamenávání výsledků výpočetní technikou s vyloučením chyby obsluhujícího personálu
  • vystavení Potvrzení o ověření stanoveného měřidla (od 1.10.2021 je dle předpisu MP 002 Českého metrologického institutu v platnosti nový vzor tohoto dokumentu - bez úředního razítka)
  • vzor staršího Potvrzení vydávaného do 30.9.2021

 

Kalibrace měřicích transformátorů

Naše zkušebna zajišťuje kalibraci měřicích transformátorů proudu. Rozsah ověřovaných transformátorů je od převodu 1 A do 3 000 A primárního proudu pro jmenovité sekundární proudy 5 A a 1 A, případně i jiné.

Služba zahrnuje:

  • porovnání s etalonovými měřicími transformátory diferenciální metodou zařízením Tettex 2767 (Tettex 2767 je automatický měřicí můstek, který pracuje na principu diferenciální metody).
  • vyhodnocování a zaznamenávání výsledků výpočetní technikou s vyloučením chyby obsluhujícího personálu
  • vystavení Kalibračního listu

 

Vystavení kusového protokolu

Každý vyrobený transformátor je podroben sérii předepsaných kusových zkoušek dle platné normy ČSN EN 61869-2, IEC 61869-2. Jedná se především o kontrolu přesnosti transformátoru a izolační zkoušky. Na vyžádání je možné vystavit Protokol o kusové zkoušce.

 

Další služby

  • měření dalších parametrů transformátorů proudu na zařízení OMICRON (odpory vinutí, magnetizační křivka, přesné určení nadproudového čísla nebo činitele, …) včetně vystavení zkušebního protokolu
  • izolační zkoušky do max. napětí 6 kV AC

 

Ceny za uvedené služby jsou uvedeny v platném ceníku.

MT–měřicí transformátory, spol. s r.o.
Podolí 474
664 03 Podolí u Brna

(jedná se o průmyslovou zónu
za brněnskou městskou částí
Slatina, nikoliv obec Podolí)

E-mail: mtbrno@mtbrno.cz
Telefon: +420 545 576 049

© 2023 MT–měřicí transformátory Viktorin Computers