Služby

Přístrojové transformátory proudu pro nízké napětí naší produkce jsou určeny k použití v rozvodných zařízeních nízkého napětí se jmenovitými proudy do 3000 A. Transformátory splňují požadavky ČSN, mezinárodních norem IEC i dalších zahraničních norem. Jsou samozřejmě schváleny Českým metrologickým institutem jako měřidla.

Všechny vyrobené transformátory jsou testovány na nejmodernějších zkušebních zařízeních TETTEX a OMICRON.

Ověřování měřicích transformátorů (cejchování)

Naše autorizované metrologické středisko (AMS) zajišťuje ověření měřicích transformátorů proudu. Autorizaci vystavil Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a přidělil našemu středisku značku K128. Tato autorizace byla schválena také slovenským Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobnictvo. Rozsah ověřovaných transformátorů je od převodu 1 A do 3 000 A primárního proudu pro jmenovitý sekundární proud 5 A a 1 A, případně i jiný. Lze provádět ověřování transformátorů i jiných výrobců.

Služba zahrnuje:

  • porovnání s etalonovými měřicími transformátory diferenciální metodou zařízením Tettex 2767 (Tettex 2767 je automatický měřicí můstek, který pracuje na principu diferenciální metody).
  • vyhodnocování a zaznamenávání výsledků výpočetní technikou s vyloučením chyby obsluhujícího personálu
  • vystavení Potvrzení o ověření stanoveného měřidla

Kalibrace měřicích transformátorů

Naše zkušebna zajišťuje kalibraci měřicích transformátorů proudu. Rozsah ověřovaných transformátorů je od převodu 1 A do 3 000 A primárního proudu pro jmenovitý sekundární proud 5 A a 1 A, případně i jiný.

Služba zahrnuje:

  • porovnání s etalonovými měřicími transformátory diferenciální metodou zařízením Tettex 2767 (Tettex 2767 je automatický měřicí můstek, který pracuje na principu diferenciální metody).
  • vyhodnocování a zaznamenávání výsledků výpočetní technikou s vyloučením chyby obsluhujícího personálu
  • vystavení Kalibračního listu

Další služby

  • měření dalších parametrů transformátorů proudu na zařízení OMICRON (odpory vinutí, magnetizační křivka, přesné určení nadproudového čísla nebo činitele, …) včetně vystavení zkušebního protokolu
  • izolační zkoušky do max. napětí 6 kV AC

MT–měřicí transformátory, spol. s r.o.
Podolí 474
664 03 Podolí u Brna

(jedná se o průmyslovou zónu
za brněnskou městskou částí
Slatina, nikoliv obec Podolí)

E-mail: mtbrno@mtbrno.cz
Telefon: +420 545 576 049

© 2021 MT–měřicí transformátory Viktorin Computers