Úřední ověření (cejchování)

Naše autorizované metrologické středisko (AMS) zajišťuje ověření měřicích transformátorů proudu. Autorizaci vystavil Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a přidělil našemu středisku značku K128. Tato autorizace byla schválena také slovenským Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobnictvo. Rozsah ověřovaných transformátorů je od převodu 1 A do 3 000 A primárního proudu pro jmenovitý sekundární proud 5 A a 1 A, případně i jiný. Lze provádět ověřování transformátorů i jiných výrobců.

Služba zahrnuje:

  • porovnání s etalonovými měřicími transformátory diferenciální metodou zařízením Tettex 2767 (Tettex 2767 je automatický měřicí můstek, který pracuje na principu diferenciální metody).
  • vyhodnocování a zaznamenávání výsledků výpočetní technikou s vyloučením chyby obsluhujícího personálu
  • vystavení Potvrzení o ověření stanoveného měřidla (od 1.10.2021 je dle předpisu MP 002 Českého metrologického institutu v platnosti nový vzor tohoto dokumentu - bez úředního razítka)
  • vzor staršího Potvrzení vydávaného do 30.9.2021

Ceny za uvedené služby jsou uvedeny v platném ceníku.

MT–měřicí transformátory, spol. s r. o.
Podolí 474
664 03 Podolí u Brna
(jedná se o průmyslovou zónu
za brněnskou městskou částí
Slatina, nikoliv obec Podolí)

E-mail: mtbrno@mtbrno.cz
Telefon: +420 545 576 049

Provozní doba: Po-Pá 8:00-15:00

© 2024 MT–měřicí transformátory Viktorin Computers